جدوال قیمت ۱

پایه

 • ۲۰ گیگ فضا
 • ۱۰ آدرس ایمیل
 • ۵ دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

20
در ماه

با ارزش

 • ۲۰ گیگ فضا
 • ۱۰ آدرس ایمیل
 • ۵ دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

69
در ماه

اصلی

 • ۲۰ گیگ فضا
 • ۱۰ آدرس ایمیل
 • ۵ دامنه
 • پشتیبانی آنلاین

تومان

89
در ماه

جدوال قیمت ۲

استاندارد
تومان۱۹/ماه

 • ۵ پروژه
 • ۵ گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۱۰ گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

اصلی
تومان۳۹/ماه

 • ۱۰ پروژه
 • ۱۵ گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۲۰ گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

پلاس
تومان۹۹/ماه

 • ۳۰ پروژه
 • ۱۰۰ گیگ فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۱۵۰ گیگ پهنای باند
 • امنیت سایت

بیشترین
تومان۱۹۹/ماه

 • پروژه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • کاربران نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • امنیت سایت

جدوال قیمت ۳

استاندارد

پلن کلاسیک

 • ۱۰ گیگ فضا
 • ۵ صفحه
 • ۱۰۰ گیگ انتقال داده ماهانه

تومان

5
در ماه

شرکتی

بهترین انتخاب

 • ۲۰ گیگ فضا
 • ۱۵ صفحه
 • ۱۵۰ گیگ انتقال داده ماهانه

تومان

10
در ماه

اصلی

امکانات نامحدود

 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود

تومان

25
در ماه